Kundcase: Onboarding i Tillväxtbolag

 

Solenergibolaget Svea Solar har sjösatt en digital onboarding för att minska risken för tidiga avhopp och för att höja engagemang och produktivitet bland nya medarbetare.

Svea Solar är ett av Sveriges snabbast växande startupbolag. Att behålla rekryterad kompetens och säkra att nyanställda snabbt är produktiva, engagerade och kan ta ägarskap i rollen är kritiskt i tillväxtresan.

OUTSOURCAD ONBOARDING FRIGÖR RESURSER

Fram till för ett år sedan skedde introduktionen av nyanställda på Svea Solar främst analogt. Det saknades standardiserade digitala processer och ledningsstöd. Nu har organisationen lanserat ett digitalt onboarding-program utifrån de tre parametrar som forskningen visar är mest kritiska för att en person ska stanna i organisationen: att förväntansbilden efterlevs, ledarskapet och den långsiktiga utvecklingsplanen.

Vi har tagit ett strategiskt helhetsgrepp kring pre-, on- och postboardingen globalt och även anpassat resorna utifrån roll och lokal marknad. Den löpande administrationen och innehållsproduktionen är outsourcad, säger Anna Klingborg, Global Head of Learning & Development på Svea Solar.

Med start vid kontraktsskrivning onboardas nyanställda på Svea Solar på en sex till tolv månader lång resa via mail och sms. I den så kallade preboardingfasen får medarbetaren pre-reads och reflektionsuppgifter för att hen ska känna sig trygg inför starten. I on- och postboardingen ligger fokus på att säkra att förväntansbilden efterlevs och på den långsiktiga utvecklingen inom bolaget. Chefen får under resan stöd via automatiserade checklistor, påminnelser, diskussionsunderlag till obligatoriska möten och utbildas i hur psykologisk trygghet kan stärkas inom teamet när en ny kollega kommer in.

HÖG LOJALITETSGRAD BLAND NYANSTÄLLDA

Resultatet av den nya onboardingsatsningen visar att över 90 procent av nyanställda levererar över rekryterande chefs förväntningar tre månader in i anställningen. Employer Net Promoter Score (eNPS) – ett mått på lojalitetsgraden – ligger på 72 i onboardingfasen.

En viktig del för oss var att säkra lojalitet och produktivitet det första kvartalet, vilket vi nu har bevis på att processen gör. En annan viktig nyckel för en lyckad onboarding är ledarskapet – och även här ser vi i mätningar att nyanställda upplever bättre stöd från både chef och buddy/mentor, fortsätter Anna Klingborg.


ONBOARDINGEN ANPASSAD FÖR OLIKA ROLLER

Bakom onboardingprocessen står Whippy som är specialiserade på innehåll och mätning i digital onboarding. Chefsresan har skräddarsytts för att passa Svea Solars tonalitet och ledarskap. I de rollspecifika onboardingprogrammen – som för exempelvis säljare – tränas säljcheferna i hur de ska coacha säljare att möta sina mål. I Svea Solars installatörs-onboarding läggs mer fokus på bland annat säkerhet uppe på taken. Gemensamt för samtliga chefer som just nu onboardar nyanställda till Svea Solar är att över 80 procent säger att processen har hjälpt deras medarbetare att snabbare bli produktiv i rollen.